Spring naar content

Algemene voorwaarden

Hier vindt u meer informatie over de algemene voorwaarden van de LHV Academie.

Inschrijven 

De LHV Academie verzorgt geaccrediteerde nascholing voor huisartsen. In het geval een cursus ook toegankelijk is voor andere personen staat dit expliciet vermeld.

U kunt zich bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) via de website www.lhv.nl inschrijven. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Voor opleidings- en scholingsdoeleinden kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met docenten, accreditatiepartijen en eventuele accommodaties. De LHV is verantwoordelijk voor het verantwoord en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Betaling

De betaling van de cursus verloopt via automatische incasso, tenzij anders is bepaald. Cursisten die zich onverhoopt niet hebben opgegeven maar wel aanwezig zijn bij de cursus, accorderen ter plekke een automatische incasso. De incasso geschiedt 2 weken voordat de cursus plaatsvindt, tenzij dit in verband met latere aanmelding niet meer mogelijk is. In dat geval geschiedt de automatische incasso zo snel mogelijk na de aanmelding.

Indien cursussen gratis worden aangeboden, wordt voor no-show € 50,– in rekening gebracht.

Voor de LHV Bestuursacademie kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Kringbestuurders, de besturen van LOVAH, de Wadi en de Wagro hebben ieder jaarlijks recht op het gedeeltelijk kosteloos volgen van 3 landelijk georganiseerde cursussen van de LHV Bestuursacademie. Indien een bestuur meer dan 3 cursussen in een kalenderjaar afneemt, worden de kosten gefactureerd aan respectievelijk de Kring, de LOVAH, de Wadi of de Wagro.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden.

  • Bij annulering tot 4 weken vóór aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd.
  • Bij annulering tussen 4 en 2 weken vóór aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 2 weken vóór aanvang van de cursus is de LHV gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen.

Na aanmelding heeft de cursist wettelijk 14 dagen bedenktijd en kan zich binnen deze termijn kosteloos afmelden voor de betreffende scholing.

In geval van verhindering kan een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. Dit dient wel voor aanvang van de cursus te zijn meegedeeld aan de LHV. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. Indien de plaatsvervanger geen LHV-lid is, dient de prijs die geldt voor niet-LHV leden te worden betaald.

Ook voor de LHV Bestuursacademie geldt dat bij verhindering een plaatsvervanger kan worden aangewezen. Als dat niet gebeurt of de plaatsvervanger is afwezig, dan wordt het ledentarief van de cursus gefactureerd aan respectievelijk de kring, de LOVAH, de Wadi of de Wagro.

Indien de cursusleider verhinderd is door ziekte of privéomstandigheden en niet adequaat kan worden vervangen, heeft de LHV het recht de cursus te annuleren en wordt de betaling teruggestort.

Indien twee weken voor de aanvang van de cursus het aantal inschrijvingen minder is dan 5 heeft de LHV ook het recht de cursus te annuleren.

Indien de cursist recht heeft op terugbetaling zal de LHV het cursusgeld binnen 3 weken terugstorten.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal wordt bij aanvang van de cursus uitgereikt of na afloop digitaal toegestuurd.

Copyright

Het cursusmateriaal is eigendom van de LHV en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Accreditatie

Na afloop van de cursus worden de behaalde accreditatiepunten bijgeschreven in het persoonlijk dossier van de huisarts in GAIA. Men dient hiertoe de presentielijst te tekenen. Indien de cursus ook toegankelijk is voor niet-huisartsen, ontvangen zij accreditatiepunten of indien wenselijk een certificaat van deelname.

Vertrouwelijk

Alle informatie die tijdens de cursus wordt uitgewisseld, wordt door de LHV vertrouwelijk behandeld.

© 2020 LHV